4/22/2010

ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಂಬ್ಹರ್Idli Vadai Sambhar

2 comments:

Guru said...

ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ...

ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರು :)

A.Bushan said...

correction noted!
(: